Makale

İslam Konferansı Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Gelir Yakınsaması

Özet

Dünya refahının 1980 yılından beri sürekli olarak arttığı ve yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların sayısının devamlı olarak azaldığı gözlenmesine rağmen, yoksulluk dünyanın en önemli ekonomik problemi olmaya devam etmektedir. Ülkeler arasındaki gelir yakınsaması konusunda pek çok çalışma yapılmasına rağmen çalışmaların sonuçları hâlen tartışmalıdır. İslam Konferansı Teşkilatı ülkeleri üzerine yapılan çalışmalar hem sayıca çok az hem de yöntem olarak yetersizdir. Bu makalede İslam Konferansı Teşkilatına üye olan 29 ülkenin 1969-2007 yılları arasında kendi aralarında yakınsama içerisinde olup olmadığı ve bu ülkelerin en gelişmiş 17 ülke ile aralarındaki yakınsama durumu incelenmektedir. Sigma yakınsama ve mutlak beta yakınsama yöntemleri kullanılarak ulaşılan sonuçlar, 29 ülkenin kendi aralarında mutlak yakınsama içerisinde olmadığını göstermektedir. Kesit ve panel verilerle hesaplanan şartlı yakınsama yöntemi ise, ülkelerin farklılıkları kontrol edildiğinde birbirlerine şartlı yakınsadıkları sonucunu vermektedir. Bu makalede ülkeler arasındaki heterojenliği başarılı biçimde dikkate alan panel veri yöntemi kullanılarak hem İKT’ye üye olan ülkeler arasında hem de İKT’ye üye ülkelerin gelişmiş 17 ülke ile arasında bir yakınsama olup olmadığı incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler

iktisadi büyüme islam konferansı teşkilat kesit veri panel veri yakınsama