Makale

İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Etiği Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği

Özet

Bütün örgüt fonksiyonlarının iş etiği ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi önemli bir gerekliliktir. Ancak insan kaynakları yönetimi (İKY) fonksiyonunun iş etiği ilkeleri doğrultusunda yerine getirilmesinin daha özel bir önemi vardır. Çünkü İKY fonksiyonu, örgütlere değer katacak çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda motive edilmesi amacını taşımaktadır. Bu amaca ulaşılabilmek için bütün İKY politika ve uygulamalarının adalet, fırsat eşitliği ve doğruluk gibi iş etiği ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bunu sağlayan örgütlerin performans düzeylerinin yüksek olması beklenebilecektir. Buradan hareketle tasarlanan çalışmada İKY’nin temel fonksiyonlarındaki iş etiği düzeyi ile örgütsel performans arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen araştırma neticesinde beklendiği gibi İKY’deki iş etiği uygulamaları ile örgütsel performans arasında pozitif yönlü yüksek bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca finansal olmayan performans boyutlarına nazaran finansal performans boyutunun İKY’deki iş etiği uygulamaları ile daha düşük düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

etik insan kaynakları yönetimi insan kaynakları yönetimi fonksiyonları iş ahlakı örgütsel performans