Makale

Okul Hesap Verebilirliği Modelleri: Bütüncül Bir Çözümleme

Özet

Türkiye’de eğitim sisteminde uzun zamandır yaşanan etkililik ve verimlilik problemine bir çözüm olarak son yıllarda hesap verebilirlik kavramı sürekli dile getirilmektedir. Ancak yeni kamu yönetimi anlayışından doğan ve gelişen bu kavram Türkiye’de yeterince tanınmamakta, okul gelişimi ile olan ilişkisi yeterince bilinmemektedir. Bu çalışma alanyazın temelinde bütüncül bir çözümleme yaparak hesap verebilirliğin eğitimde nasıl kavramlaştırıldığını ve okulların ürettiği akademik başarının artırılmasında nasıl bir rol oynadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ortaya çıkan resimde ise hesap verebilirlik, hesap sorma ve verme sürecini içeren sosyal bir ilişki, astın üste üstlenilen sorumluluklara ve anlaşılan standartlara erişim konusunda gerekli açıklama ve savunma yapma gerekliliği olarak anlaşılmaktadır. Hesap verebilirlik ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için okul kapasitesinin geliştirilmesi ve okulda mevcut motivasyonun artırılmasına hizmet edecek dış kontrol mekanizmaları olarak ele alınmaktadır. Okullarla etkileşimde olan veliler, yerel halk, üst yönetim birimleri ile meslek örgütleri gibi dış güç odakları okullara karşı daha da güçlendirilmekte, bu odaklara okul süreçleri ve sonuçları üzerinde daha çok kontrol gücü verilmekte, oluşturulan farklı baskı mekanizmaları üzerinden okul içinde motivasyon ve kapasitenin artırılması ile değişimin ve gelişimin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Okul geliştirme Hesap verebilirlik Politika Başarı Kalite Performans Kontrol