Makale

Etik Teorilerine Dayalı Bir “Etik Eğilimler Ölçeği” Geliştirme Çalışması

Özet

Bu çalışmanın amacı eğitimciler için etik teorilerine dayalı bir etik eğilimler ölçeği geliştirmektir. Araştırma bir ölçek geliştirme çalışması olup araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yoluyla seçilen eğitim fakültesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 312 öğrenci yer almıştır. Ölçek geliştirilirken belirli adımlar izlenmiş, kapsam ve dil geçerliklerinin sağlanabilmesi için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Ölçek uygulandıktan sonra madde ayırt ediciliğinin sınanması amacıyla madde-toplam korelasyonları hesaplanmış ve .30’un altında değere sahip olan maddeler çıkarılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen ölçek ile teorik modelin normal ile mükemmel arası uyum gösterdiği görülmüştür. Ölçek güvenirliğin sınanması için de Cronbach Alpha, Guttman, yarıya bölme (YB) ve test tekrar test (TTT) güvenirlik değerleri hesaplanmıştır. Faktörlerin Cronbach Alpha değerleri teleolojik etik .74, deontolojik etik .67 ve erdem etiği .73 olarak hesaplanmıştır. Aynı şekilde faktörlerin Guttman, yarıya bölme ve test-tekrar-test güvenirlik katsayıları hesaplanmış ve teleolojik etik faktöründe Guttman = .75, YB = .76, TTT = .93; deontolojik etik faktöründe Guttman = .70, YB = .74, TTT = .91 ve erdem etiği faktöründe Guttman = .71, YB = .75, TTT = .90 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda teleolojik etik, deontolojik etik ve erdem etiği olarak üç faktörden oluşan geçerli ve güvenilir bir Etik Eğilimler Ölçeği (EEÖ) elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Etik teoriler Öğretmen adayları Etik eğilimler Teleolojik etik Deontolojik etik Erdem etiği