Makale

Hemşirelerde Etik Duyarlılık: Sivas İli Merkez Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma

Özet

Sağlık, her insan için vazgeçilmez ve yaşamsal önemi olan bir konu iken, adil ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti almak ise temel insan hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri; hastayla sürekli ve bire bir iletişimde olan hemşirelerdir. Hemşirelik hasta bakımı planlamak, uygulamak ve geliştirme odaklı çalışır. Bu bakım yerine getirilirken birçok etik problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Her hemşirenin etik problemler karşısında olaya bakışı ve geliştirdiği çözüm farklı olabilmektedir. Bu duruma neden olan önemli bir faktör ise hemşirelerin etik duyarlılık düzeyidir. Hemşirelerin etik problemleri tanıması ve doğru kararları alması için etik duyarlılık düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle hemşirelerin etik duyarlılıklarının incelenmesi ve etik duyarlılıklarını etkileyen farklı değişkenlerin belirlenmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda hemşirelerin etik duyarlılık düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışma konuya dikkat çekilmesi açısından önemlidir. Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmış ilgili araştırmanın evrenini Sivas merkez kamu hastanelerinden olan Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi’nde görevli toplam 650 hemşire oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmaya katılmayı kabul eden 300 hemşire ile 3-30 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce, 10 hemşire ile bir uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonucu, veri toplama formunda herhangi bir değişiklik yapılmamış, elde edilen veriler araştırmanın verilerine dâhil edilmiştir. Veri toplama formu, araştırmacılar tarafından hemşirelere dağıtılmış, doldurmaları için süre (10 gün) tanınmış ve bu sürenin bitiminde yine araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Anket formu hemşirelerin sosyodemografik ve çalışma hayatına ilişkin 10 soru ile “Ahlaki Duyarlılık Anketi” sorularından oluşmaktadır. 6 boyuttan oluşan soru formunda, çalışmaya katılan hemşirelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Etik Hemşirelikte etik Hemşirelikte etik duyarlılık