Makale

Çatışma Yönetim Biçimleri Üzerinde Ahlakın Rolü: Senaryo Temelli Bir Çalışma

Özet

Bütün örgütler çeşitli sebeplere dayalı olarak kişilerarası çatışmalarla karşılaşmaktadır. Ahlaki problemler bu çatışma sebepleri arasında en önemlilerinden birini oluşturmaktadır. Yazında ahlaki ikilemlerden kaynaklanan çatışmaların yönetimine ilişkin araştırmaların genellikle ihmal edildiği görülmektedir. Bu çalışma, ahlaki ikilemler içeren çatışma durumuna akademik bir ortamda insanların ne şekilde yanıt verdiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Akademik yayın ahlakı ile ilgili çelişkiyi yansıtan bir senaryoya verilen yanıtlar çerçevesinde 373 akademisyenden oluşan bir örneklem kullanılmıştır. Kişilerarası çatışma yönetim biçimlerini ve ahlaki eğilimleri ölçmek amacıyla Rahim’in Örgütsel Çatışma Envanteri – II ve çok boyutlu etik ölçeği kullanılmıştır. Ahlaki yaklaşımlar (deontoloji, bencillik ve görecelilik) ile çatışmayı ele alış biçimlerinin üçü (kaçınma, uyma ve uzlaşma) arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

ahlak ahlaki yaklaşımlar kişilerarası çatışma yönetim biçimleri senaryo yöntemi