Makale

Kazak ve Türk Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Tutum ve Davranışları

Özet

Bu çalışmanın amacı; Kazakistan ve Türkiye’de kamu ve özel sektör işletmelerindeki yöneticilerin iş etiğine ilişkin tutum ve davranışlarını ortaya koymak şeklinde özetlenebilir. Araştırmanın yöntemi, tanımlayıcı bir çalışma modelidir. Ana anket formunu; İş etiğine yönelik tutum ve davranışları ölçeği (Attitude Towards Business Ethics Questionnaire) (ATBEQ) ve demografik özellikler ile ilgili soruları oluşturmaktadır. Toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Farklı iki ülkeye ait yöneticilerin iş etiğine yönelik tutum ve davranışları ile kültürel değerleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yapılan ANOVA analizleri sonucunda Türk yöneticilerin Kazak yöneticilere nazaran ahlaki değerleri daha yüksek çıkmıştır. Çalışmada, önce iş etiği ayrıntılı şekilde incelenmekte, daha sonra ise sözü edilen iş etiği ve demografik özellikleri arasındaki ilişki açısından karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

ahlaki değerler iş ahlakı kazakistan kültürel değerler türkiye