Makale

Rehber Öğretmenlerin Okul Ortamında Algıladıkları Yıldırma Davranışları

Özet

Bu araştırmada, İstanbul ili Anadolu Yakası devlet ilköğretim okullarında görev yapmakta olan rehber öğretmenlerin okul ortamında algıladıkları yıldırma davranışlarının çok boyutlu incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma İstanbul ili Anadolu Yakası’nda çalışmakta olan 306 rehber öğretmen (217 kadın, 89 erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Abbas Ertürk tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından uyarlanan ilköğretim okullarında çalışan rehber öğretmenlere yönelik yıldırma eylemleri anketi kullanılmıştır. Branş değişkeni açısından dağılımlar incelendiğinde104 (% 34,0)’ü sınıf öğretmeni, 167 (% 54,6)’si branş öğretmenidir. Bu durum branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinden daha çok yıldırma davranışına maruz kaldıklarını göstermektedir. Öte yandan yaş değişkeni incelendiğinde yıldırma davranışları uygulayanların 42 (% 13,7)’si 23-35 yaş grubundan, 123 (% 40,2)’ü 36-48 yaş grubundan, 106 (% 34,6)’sı 49 yaş ve üzeri gruptandır. Bu durum ülkemizde orta yaş grubu öğretmenlerin yıldırma eylemlerine daha çok başvurduklarını göstermektedir. İlköğretim devlet okullarında yıldırma davranışını uygulayanların 139 (% 45,4)’u yönetici, 116 (% 37,9)’sı öğretmen ve 16 (% 5,2)’sı idari personeldir. Yıldırma davranışlarını uygulayanların kurumdaki görev değişkenine bakıldığında, % 45,4 gibi bir oranla en çok yıldırma davranışını okul yöneticilerinin gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

duygusal saldırganlık mobbing psikolojik şiddet yıldırma