Makale

Does Being More Sustainable Make Firms Less Manipulative? Understanding the Role of Corporate Sustainability and the COVID-19 Crisis in Financial Manipulation

Özet

Firmaların mali tablolarında çarpıtmalar yapma eğilimi giderek artmaktadır. Enron vakası ve 2008 krizi gibi olaylar ve bu olayların sonuçları, firmaların finansal manipülasyon eğilimlerini anlamayı önemli hale getirmiştir. Öte yandan sürdürülebilir firmaların etik kurallara daha çok riayet ettiği literatür tarafından ileri sürülmektedir. Bu çalışmada ise sürdürülebilir firmalar ile daha az sürdürülebilir olan firmalar arasında finansal manipülasyon yapma olasılığı açısından bir fark olup olmadığı sorgulanmaktadır. Ayrıca COVID-19 krizinin bu firmaların finansal manipülasyon olasılıkları üzerindeki yansıması da incelenmektedir. Nicel araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada finansal manipülasyon olasılığı Beneish M Skor modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerler açısından hem COVID-19 öncesi ve sonrası dönemler arasında hem de sürdürülebilir ve daha az sürdürülebilir olan firmalar arasında dikkate değer bir fark olup olmadığı Mann Whitney U ve Tek Yönlü ANOVA testleri ile incelemiştir. Sonuçlar sürdürülebilir firmaların finansal manipülasyon olasılığının daha az olduğunu ve kriz dönemlerinde bu olasılığın her iki grup firma için de arttığına işaret etmektedir. Elde edilen sonuçlar ışığında sürdürülebilirliğin firmalarda etik bir çevre oluşumunu destekleyerek finansal manipülasyon olasılığını azalttığı ve finansal manipülasyonun firmalar için kriz dönemlerinde bir kriz yanıtı olarak değerlendirildiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilirlik Finansal Manipülasyon Beneish’s M-score Modeli BİST100 COVID-19