Makale

Tüketicilerin Dindarlıklarının Çevreye Yönelik Tutumlara Etkisi: Bireysel Ahlaki İdeolojilerin Aracılık Rolü

Özet

Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin dindarlıkları ile çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişkileri incelemektir. Ayrıca, bu ilişkide idealizm ve görecelilik olmak üzere bireysel ahlaki ideolojilerin aracılık rolü test edilmiştir. Araştırmanın verileri Türkiye geneli 541 tüketiciden çevrimiçi olarak toplanmış ve verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, dindarlık ile çevre yanlısı tutumlar arasında doğrudan ilişki yokken, idealizmin bu ilişkide pozitif tam aracılık etkisi olduğu, göreceliliğin ise anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, dindarlık ile çevresel ilgisizlik arasında pozitif bir doğrudan ilişki olduğu görülmüş, ancak idealizmin bu ilişkiye negatif kısmi, göreceliliğin de pozitif kısmi aracılık etkisi olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları, tüketici
ahlaki karar alma literatürüne teorik katkı sağlamasının yanında, pratik açıdan dinî tutumları kısmen güçlü bir toplumda çevre yanlısı davranışların teşvik edilmesi, pazarlama yöneticilerine olası yeşil ürün talepleri ve işletmeden çevresel beklentilerin ne yönde olacağı konularında katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Dindarlık dinî tutum tüketici ahlakı çevre yanlısı tutum idealizm görecelilik ekosentrizm antroposentrizm