Makale

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mesleki Etik Davranışları

Özet

Bu araştırmada ilköğretim okulu yöneticilerinin mesleki etik davranışları, aynı kurumlarda görev yapan öğretmen algılarına dayalı olarak saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanı n evrenini İstanbul ili Üsküdar ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan 2424 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, bu okulların bulunduğu bölgelerin sosyoekonomik düzeyi dikkate alınarak yapılan tabakalı küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 189 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ergüç (2002) tarafından geliştirilen Mesleki Etik Davranışları Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Bağımsız Gruplar t Testi’nden, Mann Whitney-U Testi’nden ve Kruskal Wallis-H Testi’nden yararlanılmıştır. Öğretmen algılarına dayalı olarak elde edilen bulgular, yöneticilerinin en yüksek düzeyde sergiledikleri etik davranış ilkesinin insan hakları; en düşük düzeyde sergiledikleri etik davranış ilkesinin de sevgi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

davranış eğitim yöneticisi mesleki etik