Makale

Etik İklim ve Algılanan Örgütsel Adalet İlişkisi: Tokat İli Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma*

Özet

Bu çalışmanın amacı etik iklimin, algılanan örgütsel adaletin alt boyutları (prosedür adaleti, dağıtım adaleti,
etkileşim adaleti) ile arasındaki ilişkiyi inceleyerek etik iklimin çalışanın adalet algılamasının yordayıcısı
olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma kısmına geçilmeden önce etik, iş etiği, etik iklim, etik iklimin
sonuçları ve etik iklim modeli hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra algılanan örgütsel adalet, örgütsel
adaletin sonuçları ve etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Etik iklim ve algılanan örgütsel adalet ilişkisi hakkında
teorik ve görgül bulgulara yer verildikten sonra araştırma kısmına geçilmiştir. Çalışmanın araştırma
kısmında ise, etik iklimin çalışanın adalet algılamasının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemek
amacıyla Tokat ili bankacılık sektöründe saha araştırması yapılmıştır. Araştırma kısmında hazırlanan anket
formu Tokat ili merkez ilçesinde faaliyet gösteren 22 banka şubesinde görev yapan 210 banka personeline
uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ve regresyon analizi uygulanmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; etik iklim ile algılanan örgütsel
adalet boyutları arasında pozitif bir ilişki olduğu ve etik iklimin çalışanın adalet algılamasını her üç boyutta
pozitif yönlü olarak yordadığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda araştırma bulgularına dayanarak uygulamaya ve araştırmacıya yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Etik İş etiği Etik iklim Örgütsel adalet Prosedür adaleti Dağıtım adaleti Etkileşim adaleti