Makale

Psikolojik ve Etik Egoizm Açısından Altı Vakanın Değerlendirilmesi

Özet

Egoizm özellikle psikolojik araştırma literatüründe yaygın olarak araştırılan bir konudur. Etik merkezli araştırmalarda da önemli bir rol oynamaktadır fakat ilgili alanyazında etik ve egoizm ilişkisine gösterilen ilgi azdır. Egoizm literatüründe geniş kapsamda iki ana sınıflandırma vardır. Bunların ilki psikolojik egoizm tanımlayıcı egoizm, ikincisi olan etik egoizm ise normatif egoizm olarak sınıflandırılır. Bu çalışmanın amacı iş dünyasındaki belirli durumları, egoizmin bu iki türü çerçevesinde değerlendirmektir. Yine bu çalışma normatif davranışları egoist eylemlerle/aktörlerle sınıflandırmak, onların hareketlerini yorumlayarak ne yapılması gerektiğini önermeyi de amaçlamaktadır. Bu çalışma iş dünyasında en çok bilinen altı büyük örnek olaydan oluşmaktadır. Bu amaçla, egoist aktörler ve örnek olaylar egoist davranışlar açısından incelenmiş ve ne çeşit normatif davranışın kabul edilebilir olacağı yorumlanmıştır. Çalışma için farklı durumlardan ve farklı bölgelerden, paydaşlar (çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, toplum vb.) üzerinde potansiyel etkiye sahip örnek olaylar seçilmiştir. Örnek olayların incelenmesi sonucunda genellikle şirketlerin sahipleri veya CEOları başlıca egoist aktörler olarak belirmiştir ve bunların başlıca egoist hareketleri finansal olaylarla ilgili bulunmuştur. Finansal faktörlerin her zaman etik dışı davranışlara neden olabileceği varsayımı göz önünde bulundurulduğu zaman araştırma sonuçları şaşırtıcı değildir.

Anahtar Kelimeler

Egoizm Etik Psikolojik Egoizm Etik Egoizm