Makale

Psikolojik Danışmanların İş Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Özet

Bu araştırmada, İzmir ilindeki resmi ilköğretim okulları ile özel ilköğretim okulları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanın iş memnuniyet düzeyleri ile bazı değişkenlere göre bu düzeyler arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma 2009–2010 öğretim yılı bahar döneminde İzmir ili Merkez ilçelerde yer alan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan toplam 258 psikolojik danışmanı kapsamaktadır. Araştırma verilerini toplamak için Minnesota İş Memnuniyeti Ölçeği ile kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tek yönlü varyans analizi, Scheffe testi ve t-testi teknikleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre özel ilköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların iş memnuniyet düzeyleri, hem rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanlara hem de devlet ilköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca mezun oldukları alana göre, psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunlarının iş memnuniyet düzeyleri, psikoloji bölümü mezunu olan psikolojik danışmanların iş memnuniyet düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur. Bunun yanında, cinsiyet, öğrenim seviyesi ve kıdem değişkenleri dikkate alındığında psikolojik danışmanların iş memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler

iş memnuniyeti psikolog psikolojik danışman