Makale

Türkiye’de İş Ahlakı Çalışmaları: Mevcut Durum ve Yönelimler

Özet

Her geçen gün boyutları artan iktisadi hayat ve karmaşıklaşan toplumsal yapı beraberinde insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiği tartışmasını getirmiştir. Bu bağlamda toplumsal alanı düzenleyen “ahlak” kuralları ve özelde iktisadi hayatı çevreleyen “iş ahlakı” kuralları son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. Bu makale de son dönemde Türkiye’deki iş ahlakı alanında yaşanan gelişmeleri ve yönelimleri ele almaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak ele alınan çalışmalarla birlikte aynı zamanda akademide meydana gelen gelişmeler değerlendirilerek iş ahlakı alanındaki durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma bir literatür incelemesinden ziyade literatür ışığında ilgili aktörlerin çalışmalarının incelenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren veya muhatabı olan 11 kişiyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar çerçevesinde şekillenmiştir.

Anahtar Kelimeler

ahlak etik iş ahlakı türkiye iş dünyası