Makale

Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Örgütsel Anomi Ölçeği

Özet

Bu araştırmanın yapılma amacı, literatürdeki “Anomi” kavramı bağlamında çalışanların, örgütsel anomiye ilişkin davranış ve düzeylerini ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma keşfedici araştırma modeli ile desenlenmiştir. Örgütsel anomi ölçeğinin faktör yapısını belirlemek için gerekli veriler, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde (Aziziye, Palandöken, Yakutiye) görev yapan yönetici ve öğretmenlerden elde edilmiştir. Ölçeğe ilişkin pilot uygulama ile açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ayrı örneklem grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın pilot uygulaması 83katılımcı ile yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması için ana uygulama 464’ü Açıklayıcı Faktör Analizi, 302’si ise Doğrulayıcı Faktör Analizi olmak üzere 766 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucu 4 faktörlü 5’li Likert tipinde 29 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Faktörlerin toplam açıkladığı varyans oranı %65’tir. Ölçeğin tamamına ilişkin hesaplanan alfa güvenilirlik değeri .88, bileşik güvenilirlik katsayısı ise .84’tür. Güvenilirlik çalışmasında iç tutarlılık katsayısı, ölçeğin alt boyutlarında sırası ile .87, .68, .76 ve .89 bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirliğini belirlemek için yapılan analizler sonucunda ölçeğin iki uygulaması arasında yüksek düzeyde tutarlılık saptanmıştır (r: .81, p<.001). Bu sonuçlar bağlamında geliştirilen ölçeğin çalışanların örgütsel anomiye ilişkin davranış ve düzeylerini güvenilir ve geçerli bir şekilde ortaya koyabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Anomi örgütsel anomi normsuzluk anlamsızlık güvensizlik