Makale

Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet: İletişim Tatmininin Aracı Rolü

Özet

Gerek kurumsal yönetişim gerekse stratejik yönetim uygulamalarında liderlerin etik karar alma süreçleri giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Adil ve yüksek etik standartlara uygun davranan etik liderlik davranışı, örgütte adalet algısının da önemli bir öncülü olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar etik lider değerlerini açıklayarak ve davranışlarıyla rol model olsa da çalışanın iletişim tatmin düzeyi, performansını ve hatta örgütsel adalet algısını etkileyen önemli bir unsurdur. Çalışmanın amacı, çalışanın iletişim tatmin düzeyinin etik liderlik ile örgütsel adalet algısı ilişkisinde aracı etkisi olup olmadığının tespitidir. Araştırmanın örneklemi, 222 beyaz yakalı çalışandan oluşmaktadır. Liderlik davranışının örgütte yarattığı etkileşimsel ve dağıtımsal adalet algıları üzerinde, iş arkadaşlarıyla iletişimin ve üstlerle iletişim tatminin tam aracı etkisi görülmüştür. Ayrıca etik liderlik ve dağıtımsal adalet algısı üzerinde örgütsel bütünleşme ve işlemsel adalet algısında kişisel geri bildirim boyutları aracı etkiye sahiptir. Araştırma sonuçları, etik bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için liderin adil davranarak model olurken etkin sonuçlar elde edebilmesi için iletişim uygulamalarının arttırılmasının önemine vurgularken hangi boyutlara öncelik verilmesi gerekliliğini de açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler

İş arkadaşlarıyla iletişim tatmini üstlerle iletişim dağıtımsal ve işlemsel adalet algısı kişisel geri bildirim örgütsel bütünleşme