Makale

Birey-Örgüt Uyumunun Etik Algı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Aracılık Etkisi: Helal Konseptli Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Özet

Bu çalışma, otel işletmelerinde çalışanların etik algıları ile birey-örgüt uyumu ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Etik değerlerle yakın ilişkili bir konsept olması nedeniyle örneklem olarak “helal oteller” seçilmiştir. Bu çalışma ile helal turizm kapsamında, iş gören etik algılarının birey-örgüt uyumu ve örgütsel bağlılık ile ilişkisinin ölçülmesinin, bu yeni ve hızla gelişen pazarda işletmelere ve işverenlere önemli bir bilgi sağlayacağı, insan kaynaklarının daha iyi kararlar almasına yardımcı olacağı, akademik literatür için de önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada öncelikle “helal otel” kavramının içerdiği değerler ve örgütsel etik değerler ile çalışanların bireysel etik değerlerinin örtüşüp örtüşmediği araştırılmıştır. Daha sonra çalışanların, örgütsel etik ortamı nasıl algıladıkları ve bu algılarının örgüt ile uyumlarını ve örgüte bağlılıklarını etkileyip etkilemediği, etkiliyorsa ne yönde etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de farklı illerde faaliyet gösteren helal konseptli otellerde çalışan 394 katılımcıya anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda etik değişkeninin birey-örgüt uyumu değişkeni aracılığı ile örgütsel bağlılık değişkenini kısmi olarak etkilediği, örgütsel bağlılık ile etik algı ilişkisinde birey-örgüt uyumu dışında başka değişkenlerin de aracı olabileceği sonucuna varılmıştır. Aynı
zamanda etik değişkeninin birey-örgüt uyumu değişkeni üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, bu durum ise etik değişkeni artarken birey-örgüt uyumu değişkeni değerinin arttığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler

Etik birey-örgüt uyumu örgütsel bağlılık helal otel örgütsel etik