Makale

Firma Yaklaşımı ve Özelliklerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi: Türkiye Örneği

Özet

Firmaların işyerinde sağlık ve güvenliği sağlaması sadece yasal değil aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve
ekonomik bir beklentidir. Bu çalışmada firmaların iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) ilişkin yaklaşımlarının
(bakışlarının) ve özelliklerinin (büyüklük, sahiplik yapısı) uygulamaya etkisi incelenmiştir. Veriler Türk
İmalat Sanayinde, sekiz farklı sektörde faaliyet gösteren, 265 firmadan elde edilmiştir. İSG’ye ilişkin firma
yaklaşımını belirlemek amacıyla yürütülen kümeleme analizi sonucunda araştırma örneği zorunlu
uygulayıcılar (zorunlular) ve istekli uygulayıcılar (istekliler) olarak iki grupta sınıflanmıştır. Ortaya çıkan
İSG yaklaşımları firmaların ölçekleri, sahiplik türleri ve sektörleri bakımından karşılaştırılmış ve kümeler
arasında istatistiksel bir farka rastlanmamıştır. Ancak hem İSG uygulamaları (çalışan ve önlem) hem de
elde edilen faydalara (üretim ve itibar) ilişkin olarak isteklilerin zorunlulara kıyasla daha yüksek ortalama
değerlere sahip olduğu ve bu farklılığın istatistiksel bakımdan anlamlı bulunduğu görülmüştür. İSG
uygulamalarında büyük ölçekli ve yabancı sahipli firmalar ön plana çıkarken sektör bakımından bir fark
tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler

İş sağlığı ve güvenliği Firma ölçeği Sahiplik Kümeleme analizi Gelişen ülke Türkiye