Makale

Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Etik Konulu Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konulu yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden 27.02.2017 tarihinde yapılan tarama sonucunda, eğitimöğretim alanında etik ile ilgili erişime açık 108’i yüksek lisans ve 13’ü doktora olmak üzere toplam 121 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerin; öğrenim düzeylerine ve yıllara, tezlerin yürütüldüğü üniversitelere, araştırma desenlerine, araştırma yapılan kademelere ve etik açıdan sorgulanan unsurlara göre kapsamları incelenmiştir. Yıllara nazaran sayısal dağılıma bakıldığında konuya dair ilk lisansüstü tezin 1998’de yapıldığı, en fazla tez çalışılan yılın ise 19 tezle 2014 olduğu tespit edilmiştir. Konuya ilişkin eğitim-öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin daha çok 2007-2015 aralığında ve çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde çalışıldığı belirlenmiştir. İncelenen tezlerin ekserisinin nicel araştırma deseni kullanılarak hazırlandığı ve daha çok ilköğretim/ ilkokul kademesini baz aldığı görülmüştür. Ayrıca tezlerde etik açıdan en çok sorgulanan unsurların okul yöneticileri ile öğretmenler olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Eğitim-öğretim Etik Lisansüstü tez Tez inceleme