Makale

İslami İş Etiği ve Para Sevgisinin Kaçakçılık Algısı Üzerindeki Etkileri: Alanya Esnafı Örneği

Özet

Bu araştırma toplumda gün geçtikçe normal kabul edilen ancak 21 Mart 2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre suç teşkil eden kaçakçılığa yönelik ticari yaşamda aktif rol alan esnafların düşüncelerini tespit etmeyi ve bu algının İslami iş etiği ve para sevgisi değişkenleri ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda araştırma evreni olarak önemli bir turizm destinasyonu olan ve ticari işletmelerin yoğunlukta olduğu Alanya ilçe merkezi belirlenmiştir. Araştırma evreninin tamamına ulaşılamayacağı için örneklem belirleme yoluna gidilmiş ve ulaşılması gereken miktarın 384 olduğu tespit edilmiştir. Kolayda örnekleme tercih edilmiş, nicel bir veri toplama tekniği olan 510 anket muhataplara dağıtılmış ve bunların arasından kullanılabilecek nitelikteki 498 anket araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar birçok ticari üründe kaçakçılık yapıldığına yönelik yüksek bir algı düzeyine sahiptirler. Bununla birlikte katılımcılar, kaçakçılığın özellikle dışarıdan Alanya’ya çalışmaya gelenler tarafından yapıldığı, kaçakçılığın karayolu aracılığı ile gerçekleştiği, ekonomik çıkar sağlama ve cezaların caydırıcı olmaması gibi nedenlerle kaçakçılık yapıldığı algılarını dile getirmektedirler. Değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında ise İslami iş etiği algısı kaçakçılığın kötü bir tutum olduğuna yönelik algıdaki değişimi etkilemektedir. Ayrıca para sevgisinin iyi ve bütçe boyutları da kaçakçılık algısındaki değişimi açıklar nitelikteki değişkenler olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Kaçakçılık İslami iş etiği Para sevgisi