Makale

İş Ahlakı Uygulamalarının Hastane Performansına Etkisi: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Saha Çalışması

Özet

Son yıllarda iş dünyasında karşılaşılan ahlakı sorunlar ve bunların yol açtığı güvensizlik, istikrarsızlık ve itibar kaybı iş ahlakının giderek önem kazanmasına sebep olmuş; karar, tutum ve davranışlarda, ürün ve hizmetlerin üretiliş ve sunuluş biçiminde verimlilik, kârlılık ve kalite kadar iş ahlakı ilkeleri de dikkate alınmaya başlamıştır. Merkezinde insan bulunan ve insan hayatının korunmasını en kutsal görev olarak gören sağlık sektörünün, ahlaki ilke ve kurallara en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olduğu açıktır. Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetlerinde iş ahlakı ile kurumsal performans arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Araştırmada kullanılan modelde iş ahlakı üç farklı boyutu ile ele alınmıştır: yöneticilerin ahlaki tutumları, çalışanların ahlaki tutumları ve hastanenin ahlaki tutumu. Veriler İstanbul’daki kamu hastanelerinde görev yapan 207 kişiden anket yolu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda iş ahlakının üç boyutu ve bu boyutlar ile kurumsal performans arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Hastanelerin performansını en çok etkileyen iş ahlakı boyutu kurumsal politikalar, daha sonra yöneticilerin tutum ve davranışlarıdır. Hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının ahlaki tutum ve davranışlarının da performans üzerinde belirgin ancak daha az bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, iş ahlakı uygulamalarının yalnız manevi değerler açısından değil, hastanelerin performansı ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından da önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

İş Ahlakı İş Etiği Kurumsal Etik Sağlık Sektörü Sağlık Personeli Sağlık Yöneticisi Kurumsal Performans