Makale

İş Ahlakı Açısından Ücret Yönetimi Sistemi

Özet

İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden birisi olan “ücret yönetimi” ile hedeflenen amaçlara ulaşmak için ücretlemeyle ilgili yöntemlerin ve sistemlerin işgörenlerce “adil” olarak algılanması önemli bir husustur. Nitekim, iş tatmini, motivasyon, işten ayrılma niyeti, tükenmişlik vb. pek çok değişkenle ilişkili olan “örgütsel adalet” algısı, büyük ölçüde ücretlemeye yönelik uygulamalara ve ödenen ücretlere göre şekillenmektedir. Bu durumda kişilerin ücretlerinin; yaptıkları işe, performanslarına ve piyasa şartlarına göre adil şekilde belirlenebileceği sistemlerin kurulması ve işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte ülkemizde ücretleme konusunun alan yazında ve uygulamada hak ettiği ilgiyi görmediği ve dolayısıyla iş ahlakı açısından uygun, adil bir ücretlemenin sistematik olarak nasıl yapılabileceği konusunda belirsizliğin olduğu söylenebilir. Bu eksiklikten hareketle çalışmada işgörenler tarafından “adil” ve “ahlaki” olarak algılanacak bir ücret yönetimi sisteminin nasıl olması gerektiği, ücret eşitliği türleri ve örgütsel adalet algısı bağlamında sistematik olarak ve bir süreç doğrultusunda tartışılmıştır. Bunun yanında çalışmanın, kişilerin örgütlerinde uygulanan ücret yönetimi sistemine yönelik ahlaki algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçeğin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek sistematik bir derleme türünde olduğu söylenebilir. Konuyla ilgili literatürün yetkin bir biçimde analiz edildiği çalışmanın sonucunda, ahlaki açıdan uygun adil bir ücretlemenin yapılabilmesi için işletmelerin kanunlara uygun ve adil ücret amaçları ve politikaları oluşturması; iş değerleme, piyasa ücret araştırması ve performansa dayalı ücret gibi bilimsel ve objektif yöntemlerden yararlanması; çalışanlarla iletişim, taleplerin ve itirazların yönetimi ve karar verme sürecine katılımın sağlanması gibi konulara önem vermesi gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Ücret Ücret Yönetimi Sistemi Ücret Adaleti İş Ahlakı İş Ahlakı İlkeleri