Birikim

Devletin Bozulan Düzeninin Yeniden Kurulması için Kılavuz

Özet

Düstûrü’l-Amel li Islâhi’l-Halel’in çevrim yazısı, Tasvîr-i Efkâr gazetesinin 122. sayısından başlayarak tefrika edilmiş nüshaya dayanan Müezzinzade Manisalı Ayn Ali Efendi’nin Kavanin-i Al-i Osman der Hulasa-i Mezamin-i Defter-i Divan adlı eserinden yapılmıştır. İlk kez 1018/1609 yılında yayımlanmış olan eseri daha sonra M. Tayyib Gökbilgin neşretmiştir (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1979). Eserin tıpkı basım neşrini yapan M. T. Gökbilgin “risalenin bir çok nushalarının görüldüğü, fakat icmal muhasebesinde rakamların bazen birbirine uygun olmadığının anlaşıldığı, bunların içinde en doğrusunun da tespit edilememesi sebebiyle olduğu gibi zabt kılındığı belirtilmektedir ki bu keyfiyet Risale’nin ileride tenkitli basımının faydasını ortaya koymaktadır.” kaydını düşmektedir. Eserin çevrim yazısında yer verilen köşeli parantez içindeki rakamlar M. T. Gökbilgin neşrindeki sayfa numaralarını işaret etmektedir. Düstûrü’l-Amel li Islâhi’l-Halel’in çevrim yazısı ve ayrıca günümüz Türkçesine dönüştürülmesi Dr. Cengiz Şeker tarafından yapılmıştır.