Makale

Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik Dışı Davranışlar ile İlgili Görüşleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 525 öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmanın verileri “Etik Dışı Davranışlar Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlara yüksek düzeyde katılım gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcılar, öğrenciler arasında zengin-fakir ayrımı yapmayı en yüksek düzeyde; kendi öğrencilerine okul dışında ücretli ders vermeyi ise en düşük düzeyde etik dışı davranış olarak görmektedir. Katılımcıların görüşleri toplam puanda cinsiyet, program ve sınıf değişkenlerine göre değişmemektedir. Ancak madde bazında cinsiyet, program ve sınıf değişkenlerine göre farklılıklar vardır. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde meslek etiği ilkelerine daha duyarlı hâle gelmeleri için önlemlerin alınması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler

etik dışı davranışlar öğretmen adayları öğretmenlik mesleği öğretmenlik meslek etiği