Makale

Türk Toplumunda Farklı Nesillerde Ahlak ve İş Ahlakı Algısı

Özet

Nesillerin her dönem algılarının, tutum ve davranışlarının değişime uğradığı bilinmektedir. Farklı nesillerde ahlak ve iş ahlakı algısı, toplumsal hayat içerisinde değişim ve dönüşüme müsait bir alan olarak görülmüştür. Bu çalışmada farklı nesillerde ahlak ve iş ahlakının nasıl oluştuğu, değişip, dönüştüğü ve bireyler tarafından nasıl algılandığı ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, desen olarak durum çalışması seçilmiştir. Farklı nesilleri temsilen amaçlı örneklemde maksimum çeşitlilik ve kartopu yöntemi, ölçüt örneklem ile beraber seçilmiştir. Veriler, 3 farklı nesilden 6’şar kişi olmak üzere toplam 18 kişi ile yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği aracılığıyla görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler keşfedici analiz yöntemiyle tematik kodlama sonrası kategori, alt kategori ve temalar oluşturularak analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı, üç farklı neslin, ahlak ve iş ahlakını nasıl yorumladıklarını anlamak, aralarındaki temel farklılıklar/benzerlikler ile yaşanan değişim, dönüşümü açıklamak ve nedenlerini yerel bağlamda incelemektir. Bu doğrultuda çalışmamız ahlak açısından ikinci ve üçüncü nesil birey ve toplum arasında konumlandırdığını, iş ahlakı açısından ise, üçüncü neslin kendinden önceki nesille farklılaşarak güç ilişkileri ve örgütsel normlarla tanımladığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

kuşak ahlak iş ahlakı durum çalışması