Makale

Taklit Markalı Giysi Satın Alma Davranışında Kişilerarası Etki ve Etik Faktörlerin İncelenmesi

Özet

Taklit ürün ticareti, küresel düzeyde her yıl milyarlarca dolarlık bir değere ulaşan önemli bir sorundur. Bu ticareti azaltmak için genellikle ürünü arz edenler üzerinden çözümler geliştirilmekte ve bu çözümler uygulanmaktadır. Ancak birçok tüketici halen bilinçli olarak bu ürünleri talep etmektedir. Bu çalışmada sorun talep tarafından ele alınmış ve tüketicilerin taklit markalı giysilere karşı tutumlarını etkileyen kişilerarası etki faktörleri ile etik faktörler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 464 tüketiciye anket uygulanmış ve araştırma hipotezleri test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kişilerarası etki faktörünün alt boyutlarını oluşturan normatif duyarlılığın taklit markalı giysilere karşı tutumu olumlu etkilediği; bilgiye duyarlılığın ise olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Etik faktörleri oluşturan dindarlık, etik endişe ve yasallığa karşı tutumun ise taklit markalı giysilere karşı tutum üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca taklit ürünlere karşı tutumun taklit markalı giysi satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu bulgular dikkate alındığında, bu çalışma Türkiye’de hem kişilerarası hem de etik faktörlerin taklit markalı giysilere karşı tutumuna etkisini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler

Taklit ürün normatif duyarlılık bilgiye duyarlılık dindarlık etik endişe yasallığa karşı tutum