Makale

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Yaşanan Etik Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

Özet

Covid-19 salgınıyla birlikte uzaktan eğitim özellikle yükseköğretimde hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Yüz yüze eğitimin bir süre olanaksız olduğu pandemi döneminde uzaktan eğitim, mekânsal olarak kolaylıklar sağlamakla birlikte bazı etik sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, pandemi sürecinde uzaktan eğitimde yaşanan etik sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme deseni ile belirlenen 10 öğretmen ve 10 öğrenci, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve öğrencilerin etik problemler yaşadığı belirlenmiştir. Etik sorunlara ilişkin kategoriler; iletişim sorunları, davranışa yönelik sorunlar, dijital güvensizlik ve teknik sorunlar iken etik ihlale ilişkin kategoriler; kişisel mahremiyet, hak/adalet ve doğruluk, etik ilkelere ilişkin kategoriler; güven, dürüstlük, kişisel mahremiyet, sorumluluk ve eşitlik olarak belirlenmiştir. Bu problemleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak uzaktan eğitimde etik ilkelerin oluşturulması ve bu ilkelere uyulması için gerekli adımların atılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Pandemi uzaktan eğitim etik etik sorun etik ihlal