Makale

Working Hard, Is it Dark? Ethical Values, Workaholism, and Psychological Contract Breach

Özet

Bu çalışma, işten zevk alma, işe güdülenme (çalışmaya mecbur kalma), etik değerler ve psikolojik sözleşme ihlali arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri araştırmak için tasarlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde görev yapan öğretim elemanından elde edilen 357 anket verisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, işkolikliğin işten zevk alma boyutunun etik değerleri artırdığını, işe güdülenme boyutunun ise etik değerleri azalttığını göstermektedir. Öte yandan işe güdülenme boyutu, işten zevk alma boyutunun etik değerler üzerindeki olumlu etkisine olumsuz yönde aracılık etmektedir. Ayrıca akademik etik değerlerin örgütsel etik alt boyutu psikolojik sözleşme ihlali algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, çalışmanın mevcut iş etiği, işkoliklik ve psikolojik sözleşme ihlali literatürüne önemli katkıları ile birlikte, bulguların araştırmacılar ve uygulayıcılar için önemli çıkarımları vardır. Tüm bulguların teorik ve pratik çıkarımları literatür bağlamında tartışılmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Etik değerler psikolojik sözleşme ihlali işkoliklik işten zevk alma akademik etik değerler akademik dürüstlük