Makale

Understanding the Impact of Cultural Factors on Corporate Responsibility: Conceptual Framework and a Study of 15 SMEs in Turkey

Özet

Bu çalışma, finansal ve kültürel faktörlerin kurumsal (sosyal) sorumluluk (KS) anlayışındaki rolünü araştırmak için kavramsal bir çerçeve önermekte ve bu kavramsal çerçeve içerisinde kültürel etkenlerin Türkiye’deki KS algısı üzerindeki etkisini anlamaya yönelik bir araştırma sunmaktadır. Kültürel etkenler özellikle küçük işletmeler üzerinde belirgin olduğundan, araştırmada üretim sektöründeki KOBİ’lere odaklanılmıştır. Şirket temsilcileri ile toplam 15 adet yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, KS kavramının geniş anlamını yeterince bilmiyor olmalarına rağmen katılımcıların çoğunluğunun ahlaki değerleri doğrultusunda hayırseverlik etkinlikleri uyguladıklarını göstermektedir. Diğer yandan katılımcılar, çevresel sorumluluk ve paydaş diyaloğu açısından yeterli etkinliklere sahip değildir. Bu bulgular, katılımcı KOBİ’lerin KS algılarının Türkiye’nin kültürel özellikleriyle uyumlu olduğunu doğrulamaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin KS’yi ‘ithal’ veya ‘yeni’ bir kavram olmaktan ziyade ‘geleneksel’ ve zaten ‘mevcutta var olan’ bir anlayış olarak görebilmeleri konusunda, kültürel etkenler önemli bir işlev üstlenebilir. Bu araştırma, KOBİ’lerin KS algısını finansal ve kültürel etkenler üzerinden ayrı ayrı inceleyen nitel araştırma metodolojisi ve kavramsal çerçevesiyle mevcut çalışmalardan farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kurumsal sorumluluk küreselleşme KOBİ’ler kültür nitel araştırma