Makale

Green Supply Chain Management as a Determinant of Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation

Özet

Küreselleşen dünyada işletmeler, çevreden elde ettikleri doğal kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla üretim ve dağıtım stratejilerini revize ederek geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yeniden üretime önem veren bir anlayışa yönelmişlerdir. Son yıllarda çevresel konularla ilgili endişelerin artması sonucunda çevresel sosyal sorumluluk ve yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarına olan ilgi önemli oranda artmıştır. Yeşil tedarik zinciri yönetimi işletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde ve çevresel imajlarının artırılmasında anahtar bir rol üstlenmektedir. Literatür taramasında, yeşil tedarik zinciri yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar değişkenlerini ele alan bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Çalışmanın amacı, yeşil tedarik zinciri yönetiminin kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 285 çalışan oluşturmaktadır. Bu çalışmada yeşil tedarik zinciri yönetimi alt faktörleri ile kurumsal sosyal sorumluluk alt faktörleri arasında bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yeşil satın alma, yeşil paketleme, yeşil taşıma ve yeşil depolamanın işletmelerin kurumsal itibarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmanın yeşil tedarik zinciri süreci hakkında farkındalık yaratması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Yeşil tedarik zinciri yönetimi kurumsal sosyal sorumluluk kurumsal itibar yeşil lojistik tersine lojistik