Makale

Türkiye’de İş Ahlakı ve İş Etiği Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi: Sistematik Derlemeye Dayalı Nitel Bir Araştırma

Özet

Bu çalışma Türkiye’de yapılan iş ahlakı ve iş etiği konulu lisansüstü tezlerin genel görünümünü sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivinde, 30 Ocak 2021 tarihinde, “iş ahlakı” ve “iş etiği” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan tarama sonucu 38’i iş ahlakı, 60’ı iş etiği olmak üzere toplam 98 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturan 98 lisansüstü tez tür, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, bilim dalı, özgün dil, danışman unvanı, amaç, ana odak ve yöntembilim parametreleri bakımından, sistematik derleme araştırma yöntemi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine ve betimsel analize tabi tutularak araştırmanın sorunsalları doğrultusunda yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda en fazla lisansüstü tezin 2016 yılında yapıldığı; farklı üniversite, enstitü, bilim dalı ve anabilim dalı tarafından lisansüstü tezlere konu edildiği dolayısıyla iş ahlakı ve iş etiği konularının farklı akademik disiplinlere yayılım gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tezlere en fazla Profesör unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı belirlenmiştir. Lisansüstü tezlerin amaç ve ana odakları incelendiğinde iş ahlakının ve iş etiğinin işletme konularıyla ilişkilendirilmiş olduğu ve inceleme derinleştirildiğinde ağırlıklı olarak örgütsel davranış konularıyla ilişkilendirme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma 1996-2021 yılları arasında Türkiye’de yapılan iş ahlakı ve iş etiği konulu lisansüstü tezlerin genel görünümünü ayrıntıları ile sunmaktadır. Çalışmanın sistematik derleme ve değerlendirme üzerinden yapılması önemli sayılabilecek bir girişimken ulusal bağlam kapsamında katkı sunma niyeti çalışmanın önemini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler

İş ahlakı iş etiği lisansüstü eğitim sistematik derleme