Makale

Employees’ Perceptions of Justice and Workplace Deviance: A Moderated Mediation Model of Ethical Work Climate and Task Type

Özet

Örgütsel adalet algılamalarının farklı bağlamlarda işyeri sapkın davranışları üzerindeki olumsuz etkisini inceleyen önemli araştırmalara rağmen, ilgili yazın bu bağlantının altında yatan mekanizmalara görece az ilgi göstermektedir. Bu çalışma, Türkiye’de kamu sektörü çalışanları üzerinden alınan örneklemde, çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile işyeri sapkın davranışı arasındaki ilişkide farklı etik iş iklimlerinin aracılık rolünü test ederek bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, etik iş iklimleri ile işyeri sapkın davranışı arasındaki ilişkinin farklı görevleri (teknik ve teknik olmayan görevler) yerine getiren kişiler için farklılaşacağı görüşü ile çalışanların görev tiplerinin de düzenleyici rolü incelenmektedir. Bulgular, örgütsel adalet algılarının işyeri sapkınlığı ile olumsuz şekilde ilişkili olduğunu ve bu ilişkiye yardımseverlik ve ilkelilik etik iş ikliminin aracılık ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, çalışanların gerçekleştirdikleri görevlerin doğasının, yardımseverlik ve ilkelilik iklimlerini sapkın iş davranışı üzerindeki olumlu etkisinin gücüne açıklama getirdiği ve çalışanların örgütsel adalet algılamalarının işyeri sapkın davranışları üzerindeki dolaylı etkisinin (yardımseverlik ve ilkelilik iklimi aracılığıyla) çalışanların teknik olan görevleri yürüttükleri durumda, teknik olmayan görevleri yapan çalışanlara kıyasla daha zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Örgütsel adalet algılamaları işyeri sapkın davranışı etik iş iklimi görev türü