Makale

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında ve Uygulamalarında Yaşanan Değişim

Özet

İşletmeler günümüzde artık sadece kâr elde ederek hayatta kalamamaktadır. Özellikle Endüstri Devrimi sonrası üretimin artması, işletme içinde ve çevresinde sorunları da beraberinde getirmiştir. İstihdam, kaynakların kullanımı gibi konularda yaşanan sorunlar, işletmeleri sosyal sorumluluk alanına yöneltmiştir. İşletmeler yaşamlarını sürdürmek için ekonomik faydanın yanı sıra toplumsal faydayı da gözetmek durumunda kalmışlardır. Kurumsal sosyal sorumluluk; gönüllü olarak işletmelerin toplumsal sorunlarla ilgili faaliyetlerde bulunması, paydaşlarının beklentilerine yanıt vermesidir. Tüketicilerin karar alma davranışları üzerinde de etkili olan KSS faaliyetleri, her ülkede farklı bir süreç içerisinde şekil almaktadır. Ülkelerin içinde bulunduğu sosyal, politik, ekonomik koşullarından da etkilenen KSS uygulamaları, Türkiye’de de son 20 yılda artış göstermiştir. Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk alanında yaşanan değişim, üst yönetimin inisiyatifinde olan bir anlayıştan stratejik bir bakış açısına evrildiği göstermektedir. Bu değişim, alan ve konu itibariyle toplumsal beklentilerle paralel biçimde gelişirken gelişmiş ülkelerdeki önceliklerden uzaktır. Bu çalışmada son 15 yılda Türkiye’de yapılmış olan önemli kurumsal sosyal sorumluluk araştırmaları incelenmiş; kurumsal sosyal sorumluluğa bakışta Türkiye’de nasıl bir değişim yaşandığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye’de KSS alanında yaşanan değişim ve dönüşüm ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Kurumsal sosyal sorumluluk sosyal sorumluluk değişim