Makale

Toplam Kalite Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı Davranışı İlişkisinde Etik İklim Tiplerinin Düzenleyici Rolü

Özet

Firmaları birbirinden ayıran ve bazı firmaları rakiplerinden öne çıkaran en kritik unsurlardan biri, bilgiyi nasıl
kullandıklarıdır. Bilginin artık pek çok kanaldan elde edilebildiği veri çağında, elde edilen bilgiden ziyade organizasyon içinde nasıl dağıldığı ve değerlendirildiği daha önemli olmaktadır. Çalışanların sahip oldukları bilgiyi birbirleri ile paylaşmaları ve kurum içinde bilgi paylaşımını teşvik eden organizasyonel koşulların sağlanması, firmaların rekabet avantajı elde etmeleri açısından kilit rol oynamaktadır. Bu bağlamda Sosyal Mübadele Teorisi ve Etik İklim Teorisi perspektifinden hareketle bu çalışmanın amacı; bilgi paylaşımı davranışını etkileyen faktörleri, toplam kalite yönetimi ve etik iklim (yardımsever, ilkeli ve egoist) çerçevesinde incelemektir. Araştırma kapsamında Gebze, Samsun ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgelerinde TKY uygulamalarını benimsemiş firmalarda çalışan 396 yönetici ve beyaz yakalıdan elde edilen veriler hiyerarşik regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre yardımsever etik iklim ve ilkeli etik iklim ile bilgi paylaşımı davranışı arasında olumlu yönde ilişkilerin varlığı gözlenirken egoist iklimin bilgi paylaşımına etki etmediği görülmüştür. Benzer şekilde TKY ve bilgi paylaşımı davranışı arasındaki ilişkide yardımsever etik iklim ve ilkeli etik iklimin düzenleyici rollere sahip olduğu ancak egoist etik iklimin düzenleyici bir rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu ilişkiler literatür ışığında tartışılmış, gelecek çalışmalara ve yöneticilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Bilgi Paylaşımı Davranışı Toplam Kalite Yönetimi Etik İklim Yardımsever İklim İlkeli İklim Egoist İklim Sosyal Mübadele Teorisi.