Makale

Okul Müdürleri Etik Beklenti Ölçeği ile Etik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Özet

Bu araştırma kapsamında öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin okul müdürüne ilişkin etik beklentileri ile bu beklentilerin gerçekleşme düzeyini ölçen okul müdürü etik liderlik davranışı ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sakarya il sınırları içerisinde ilköğretim ve ortaöğretimde çalışan 541 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma kapsamında “etik beklenti” ile “etik liderlik davranışı” olmak üzere likert türü iki ölçek geliştirilmiştir. Veri analizinde önce verinin faktör analizine uygunluğu için KMO ve Bartlett testleri, ardından veri analizleri için ise açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin yanında Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Etik Beklenti Ölçeği (EBÖ) ve Etik Liderlik Davranışları Ölçeklerinin (ELDÖ) geçerliliğine ve güvenirliğine ilişkin elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. Ölçekler 5’er boyuttan; EBÖ 48, ELDÖ ise 51 maddeden oluşmuştur. EBÖ varyansın %69’unu, ELDÖ ise %64’ünü açıklamış olup ölçeklerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ise her ikisi için .98 şeklinde hesaplanmıştır. Her iki ölçeğe yönelik yapılan DFA ise ortaya konulan modellerin uyum
indeksleri incelendiğinde χ2/sd ve RMSEA değerlerinin zayıf uyum; CFI, NFI ve IFI iyi uyum; SRMR’nin ise kabul edilebilir uyum değerleri verdiği ortaya çıkmıştır. Her iki ölçeğin uyum indeksleri oldukça benzer sonuçlar vermiş olup, genel anlamda ölçeklerin geçerlik ve güvenirliklerinin makul düzeyde olduğunu belirtmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler

Etik Etik Beklenti Etik Liderlik Okul Müdürü