Makale

Yönetici Ahlakının Çalışanların Çalışma Arkadaşlarına Bakış Açısına Etkisinde Çalışanların Fedakârlığının Aracı Rolü

Özet

Günümüz ortamında çalışanlar hem yöneticileri hem de çalışma arkadaşları ile birlikte işlerine yönelik ortak fikir alanları oluşturabilmektedir. Çalışanların ortak fikir alanları içerisinde yöneticilerin ahlaki davranışları, çalışanların çalışma arkadaşlarına bakış açılarını ve fedakârlık davranışlarını etkileyebilmektedir. Araştırma sorunsalının oluşmasını sağlayan temel sebep, günümüz organizasyonlarında yöneticilerin ahlaki davranış sergilemelerinin altında yatan temel sebepleri irdeleyerek çalışanın çalışma arkadaşlarına bakış açısının ve organizasyona karşı ortaya koyduğu fedakârlığın ne düzeyde etkili olduğunun analiz edilmesine duyulan ihtiyaçtır. Araştırma örneklemi, farklı iş ortamlarında faaliyette bulunan 382 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmanın uygulamasında modele ilişkin geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşılmış ve oluşturulan hipotezlerin tamamı kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarında yöneticilerin ahlaki davranışlarının çalışanların çalışma arakadaşlarına bakış açısı üzerinde pozitif ve anlamlı, yöneticilerin ahlaki davranışlarının çalışanların
fedakârlıkları üzerinde pozitif ve anlamlı, çalışanların fedakârlıklarının çalışma arkadaşlarına bakış açıları üzerinde yine pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğu ve yönetici ahlakının çalışanın çalışma arkadaşlarına bakış açısı üzerindeki etkisinde çalışanların fedakârlıklarının tam aracı etkiye sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Ahlak Yönetici ahlakı Çalışanın Çalışma Arkadaşlarına Bakış Açısı Çalışanların Fedakârlığı