Makale

İnsan Kaynakları Yönetimine Ahlaki Perspektif: İKY Süreçlerinin Ahlaki Değerler AçısındanDeğerlendirilmesi

Özet

Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi çalışma hayatında da insanın asli unsur olduğunun fark edilmesi, bu nedenle klasik personel yönetimi (PY) anlayışının terk edilerek insanı merkeze alan insan kaynakları yönetimi (İKY) anlayışının yerleşmeye başlaması çağımızın en önemli gelişmelerindendir. Ancak bu durum belirtilen alanda yaşanan sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir.
İKY, ahlaki sorunların en yoğun yaşandığı alanların başında gelmektedir. Ahlaki sorunlar zamanında fark edilip giderilemediği takdirde önemli maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Yönetim biliminde esas olan, sorunların ortaya çıkmasını beklemek ve akabinde düzeltme çabası içine girmek değil geciktirilmeksizin önleyici tedbirleri almaktır. İKY’nin etkinliği ve verimliliği için politikalar bireysel, örgütsel ve toplumsal değerlerle bütünleşik olmalı, süreçler bu anlayışla planlanmalı ve yönetilmelidir. Bu çalışma, İKY’de yaşanan ahlaki sorunları ve ahlaki değerler temelinde yürütülecek İKY’nin iş yerlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırma ya da etkilerini azaltmaya yönelik boyutunu incelemektedir. Çalışmada, İKY’de karşılaşılan ahlaki sorunlar, süreç/işlevler bazında ele alınmış bunların İslam ahlakı da göz önünde bulundurulmak
suretiyle ahlaki değerlere uygun olarak nasıl tasarlanıp yönetilebileceği değerlendirilmiştir. Çalışma sonucu,
ahlaki değerlere uygun İKY’nin hem bireysel hem de örgütsel performans üzerinde olumlu etkisi olduğu, çalışma ilişkilerini insanileştirdiği ve güçlendirdiği, sorun çözmede ahlaki değerlerin önemli etkileri bulunduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Ahlaki değerler insan kaynakları yönetimi (İKY) işe alma (İstihdam) eğitim ve geliştirme ücret performans kariyer koruma