Makale

Özel Okul Müdürlerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Özet

Bu çalışmada, özel okul öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin etik davranışlarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninin kullanıldığı çalışma, kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen özel okullarda çalışan 16 öğretmenle yürütülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler, betimsel analizle çözümlenmiştir. Özel okulda çalışan öğretmenlerin okul müdürlerinin etik davranışları üzerine görüşleri; (a) etik okul müdürlerinin kişilik özellikleri, (b) etik okul müdürünün çalışanlarına davranış biçimleri, (c) okul müdürlerinin ve öğretmenlerin etik olmayan davranışları, (d) etik olmayan davranışlara okul müdürlerinin yaptırımları ve (e) etik okulun özellikleri şeklinde temalara ayrılmıştır. Bulgular, özel okul müdürlerinin öğretmenlere eşitlik ilkesine göre davranmadıklarını, öğretmenler arasında diğer öğretmenlerin açığını yakalama ve ön plana çıkmaya çalışma çabaları şeklinde etik dışı davranışlar olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca okul müdürlerinin çoğunlukla etik dışı davranışları görmezden gelme eğiliminde oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Etik iş etiği okul müdürü özel okul