Makale

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Kurumsal İmaj ve Örgütsel Bağlılık Oluşumu Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi

Özet

Bu çalışmanın amacı; kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS), kurumsal imaj (Kİ) ve örgütsel bağlılık (ÖB) oluşumu üzerine etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evreni, Düzce İli’nde faaliyet gösteren bir hastanenin çalışanlarından oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler, anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada tam sayım yöntemine gidilmiş ve 400 kişiye anket formu verilmiştir. 400 anket formundan 296 tanesi çalışanlar tarafından doldurulmuştur. Toplanan 296 anket formu analize tabi tutulmuştur. Veriler analiz edilirken SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere; faktör, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili iki boyut, kurumsal imaj ile ilgili dört boyut ve örgütsel bağlılık ile ilgili üç boyut ortaya çıkmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili boyutlar; ekonomik ve hayırseverliktir. Kurumsal imaj ile ilgili
boyutlar ise kurumsal iletişim, kurumsal görünüm, kurumsal davranış ve algılanan kurumsal imajdır. Örgütsel bağlılık ile ilgili boyutlar ise normatif bağlılık, duygusal bağlılık ve devam bağlılığıdır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre ise kurumsal sosyal sorumluluğun bazı boyutlarının, kurumsal imajın bazı boyutları üzerinde etkisi çıkmıştır. Yine kurumsal sosyal sorumluluğun boyutlarının örgütsel bağlılığın boyutları olan normatif ve devam bağlılıkları üzerinde etkisi çıkmıştır. Son olarak kurumsal imajın bazı boyutlarının da örgütsel bağlılığın bazı boyutları üzerinde etkileri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kurumsal sosyal sorumluluk kurumsal imaj örgütsel bağlılık