Makale

Üniversitelerin İş Etiği Algıları ve Uygulamaları: Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Üzerine Bir Araştırma

Özet

Bu çalışmanın temel amacı; Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üye olan üniversiteleri akademik bir
örgüt olmalarının dışında birer iş örgütü olarak ele alıp, iş etiği algılarını belirlemek üzerine yoğunlaşmak,
bu alanda yapılan/yapılmayan çalışmaları tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Batı Karadeniz Üniversiteler
Birliği’ ne üye olan dokuz üniversite oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir olması sebebiyle, tam sayım
yöntemi izlenerek dokuz üniversite de araştırmaya dâhil edilmiştir. Veri seti olarak, üniversitelerin genel
sekreter/genel sekreter yardımcıları ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler ve üniversitelerin resmi web sitelerinden elde edilen dokümanlar kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel analiz
yöntemlerinden, içerik analizi ve doküman analizi kullanılmıştır. Görüşme verilerine içerik analizi, dokümanlardan oluşan verilere doküman analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular iki analiz yönteminde de ortak olarak kullanılan ‘Etik algısı’, ‘İş etiği konusunda yapılan çalışmalar ve uygulamalar’, ‘İş etiği ilke ve
kodlar’ olmak üzere üç kategori altında yorumlanmış ve karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; evren dâhilindeki
üniversitelerde etik algısının yeterli düzeyde olmadığı, iş etiği uygulamalarında eksiklik olduğu, etik ilke
ve kodların üniversitelerin kurumsal kültürlerine uygun, özgün bir şekilde hazırlanmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Üniversitelerde etik algısı İş etiği İçerik analizi Doküman analizi Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği