Makale

Medikal Firmalarda İş Etiği Anlayışının Finansal Performansa Etkisi

Özet

Firmaların iş etiği uygulamaları, sadece firmaya yüklenen ek maliyetler ve karın üzerindeki kısıtlayıcı unsurlar olarak görülebilir. Bu görüş etik ve karın ters ilişkili olduğuna işaret eder. Bununla birlikte, daha pozitif bir görüşe göre firmanın etik davranış ve aktivitelerinin, firmanın karlılık sonuçlarıyla pozitif ilişkisi vardır. Aslında etik iş aktiviteleri ile oluşturulan firma imajı, rekabet avantajı için çok önemli bir kaynak olabilir. Firmanın yüksek standartta iş etiği uygulamaları, ticari işlemler maliyetini azaltarak, karlılığa katkıda bulunabilir. Bu görüşler ışığında araştırma “Medikal firmaların iş etik anlayışlarının, firmanın finansal performansıyla ilişkisini” konu edinmiştir. Araştırmanın problem cümlesi “Malatya’da faaliyette bulunan medikal firma sahip ve ortaklarının iş etik anlayışları ile finansal performansları arasında nasıl bir ilişki vardır”? şeklinde tasarlanmıştır. Veriler, Malatya’da faaliyette bulunan medikal firma sahip ve ortaklarından anket yoluyla toplanmıştır. Yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda; medikal firmaların iş etiği anlayışıyla finansal performansları arasında çok düşük düzeyde, negatif (r = -.286) ilişki olduğu, iş etiği anlayışının finansal performans üzerinde çok az açıklayıcı etkiye sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

İş etiği Finansal performans Medikal firma Etik anlayış Meslek etiği