Özel Sayı Yazı Çağrısı

“Mesleki İkilemler ve İş Ahlakı”

Son Yazı Gönderme Tarihi

17 Ekim 2016

 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından yılda iki sayı yayımlanan İş Ahlakı Dergisi’nin 2016 yılı Güz sayısı “Mesleki ikilemler ve iş ahlakı” konusuna ayrılmıştır.

İyi bir meslek sahibi olmak, meslek seçimi ve mesleklerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlar değişik vesilelerle sürekli gündemde yer almaktadır. Meslek örgütleri ve meslekleri yürüten kişilerin, mesleki standartların ve meslek ahlakının korunması konusunda bir çaba içinde oldukları görülmektedir. Bununla birlikte meslek örgütlerinin ve meslekleri yürütenlerin değişen ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik değişimler ve bunların mesleklere etkisini yeteri kadar dikkate almayan yaklaşımlara sahip olduklarına da şahit olmaktayız. İçinde bulunulan koşulları gerekçe göstererek mesleki standartlar ve meslek ahlakı konusunda hassasiyet göstermemek nasıl uygun olmayan bir davranışsa içinde bulunulan koşulları dikkate almayan bir meslek anlayışı ve savunusu da bir o kadar gerçekçi değildir. Günümüzde mesleklerin yürütüldüğü ortamı, meslek ahlakı ve meslek standartları ile çevre/piyasa baskısı arasındaki gerilim şekillendirmektedir. Böyle bir ortamda mesleklerin erozyona uğramadan ilkelerini korumaları gibi temel bir sorun ve meydan okuma ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Diğer bir ifade ile günümüzde mesleklerin yürütülmesi sırasında daha fazla ikilemlerle karşı karşıya kalmaktayız.

Mesleklerle ilgili dikkat çeken bir gelişme de mesleklerin bağımsız yürütülmeyip daha fazla kurumsal/örgütsel ortamlara doğru kaymalarıdır. Bu çalışma ortamı mesleki standartlar ve meslek ahlakı ile kurumsal gerçekliklerin -bazen dayatmaların- çatışması sonucunu doğurmaktadır. Böyle bir çalışma ortamında net tavır alabilmek güçleşmekte, konulara farklı açılardan bakma zorunluluğu gerektiği için ikilemler artmaktadır. Bu bağlamda çok sayıda profesyonel meslek sahibinin ikilemlerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir.  Tıp, hukuk, mühendislik gibi geleneksel meslekler yanında, insan kaynakları, finans, pazarlama gibi profesyonel meslek alanlarında da yoğun ikilemler ortaya çıkmaktadır. Mesleklerin yürütülmesi sırasında piyasa, kurumlar ve çevresel koşullardan kaynaklanan ikilemlerin ortaya çıkışı ve doğurduğu sorunlar ile bunları aşmak için başvurulan çözüm yollarının incelenmesi hem akademik hem de pratik düzeyde önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden bu sayıda mesleklerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan ikilemler ve iş ahlakı ilişkisine odaklanılmıştır. Özel sayı bir sınırlama yapmaksızın tüm mesleklere açıktır.

“Mesleki ikilemler ve iş ahlakı” konulu bu Özel Sayıda aşağıdaki konuları ele alan yazılara ve kitap değerlendirmelerine yer verilmesi planlanmaktadır:

  • Ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik değişimlerin mesleklere etkisi
  • Piyasalaşma ve mesleklerin konumunda yaşanan değişimler
  • Yeni örgütlenme biçimleri ve mesleklere etkisi
  • Örgütsel/kurumsal ortamda mesleklerin yürütülmesinin meslekler özelinde doğurduğu sorunlar ve ikilemler
  • Etik kodlar ve ikilemler
  • Mesleklerin yürütülmesinde karşılaşılan ikilemler
  • Mesleki standartların korunması ve müşteri/danışan beklentileri ilişkisi
  • Meslekler ve mesleki faaliyetlerin denetimi
  • Mesleki ikilemler ve meslek örgütlerinin rolü
  • Mesleki ikilemler ve eğitim kurumlarının rolü

Meslekler geniş bir alanı kapsadığı için bu özel sayıda konuya gerek mesleki/disipliner gerekse de disiplinlerararası perspektiften yaklaşan yazılara yer verilecektir.

İş Ahlakı Dergisi, sosyal ve beşerî bilimler alanından akademisyenleri ve araştırmacıları dergiye katkı vermeye davet etmektedir. “Mesleki ikilemler ve iş ahlakı” Özel Sayısında yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin yazılarını en geç 17 Ekim 2016 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Yazarlardan makalelerini online servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya e-posta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.

Bu dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar http://isahlakidergisi.com.tr/yazarlara-notlar/ adresinde belirtilen, İş Ahlakı Dergisi ’nin yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için editor@isahlakidergisi.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.isahlakidergisi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

Özel Sayı Editörü

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi