Makale

Polis ve Polis Adaylarının Mesleki Etik Dışı Davranışlar ile İlgili Görüşleri: Elazığ ve Malatya Örneği

Özet

Bu çalışmanın amacı, polis ve polis adaylarının gözlemlerine göre polislerin mesleki etik dışı davranışları ile
ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu Malatya ve Elazığ Polis Meslek Yüksek Okulundaki 89 polis ve 231 polis adayı oluşturmaktadır.
Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Etik Dışı Davranışlar Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde
edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel
aritmetik ortalama bağlamında polisler, meslektaşlarının mesleki etik dışı davranışları “Hiçbir Zaman” yapmadıklarını düşünmektedirler Polislere göre, meslektaşlarının en sık yaptığı etik dışı davranış “Usulsüz
atama için ikili ilişkileri kullanma” iken, meslektaşları tarafından en az yapıldığını düşündükleri etik dışı
davranış ise, “Görevini yerine getirirken rüşvet alma” davranışıdır. Genel olarak polis adayları ise, polislerin
mesleki etik dışı davranışları “Çok Nadir” yaptıklarını düşünmektedir. Polis adaylarına göre de polislerin
en sık yaptığı etik dışı davranış “Usulsüz atama için ikili ilişkileri kullanma”, polislerin en az yaptıkları etik
dışı davranış ise “Görevini yerine getirirken “rüşvet alma” davranışıdır. Katılımcıların görüşleri okul değişkenine göre değişmezken, görev değişkenine göre değişmektedir. Araştırma bulgularına göre, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde polis ve polis adaylarının meslek etiği ilkelerine daha duyarlı hâle gelmeleri
için eğitim programlarının hazırlanması ve bu konuda gerekli önlem ve denetimlerin alınması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler

Kolluk Polis memuru Polis adayı Polis meslek etiği Etik dışı davranış