Makale

Etik Çöküşe Yol Açan Nepotizm ve Uygulamalarının Örgütsel Güvene Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Hekimler ve Hemşireler Üzerine Araştırma

Özet

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekim ve
hemşirelere yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının nepotizm ve örgütsel güven düzeylerinin belirlenmesi ve nepotizmin örgütsel güven üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.
Çalışmada verilerin analizi için yüzde, frekans, aritmetik ortalama, açıklayıcı faktör analizi, ANOVA, t-testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.
Katılımcıların nepotizm ve örgütsel güven düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Nepotizm ve örgütsel güven algılamalarının bazı demografik özelliklere göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Örgütsel güven ve örgütsel güvenin tüm boyutları ile nepotizm arasında negatif ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Nepotizm algısının, genel olarak örgütsel güveni ve örgütsel güven boyutlarının tümünü (yöneticiye güven, kuruma güven ve çalışma arkadaşlarına güven) negatif etkilediği belirlenmiştir.
Sonuç olarak nepotizm algısı arttıkça örgütsel güven azalmaktadır. En çok da örgütsel güven boyutlarından kuruma güveni azalmaktadır. Kurumlarda nepotizm uygulamalarının olmaması, çalışanların kuruluşa olan güvenini artıracaktır. Nepotizm uygulamalarının azaltılması için iş ahlakını ve etik değerleri destekleyici yapıların güçlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler

Nepotizm kayırmacılık örgütsel güven etik dışı davranış etik çöküş hekimler ve hemşireler