Makale

Etik Liderliğin Etik Davranış ve Etik İklim Üzerine Etkisinde Etik Programların Takip Algısının Ilımlaştırıcı Rolü

Özet

İşletmeler, etik dışı davranışı önlemek için etik kod ve politikalar oluşturmakta ve bu etik programları çoğu
zaman etik kurul ve komitelerle destekleyerek uygulamaktadırlar. Literatürde etik kodların etkisini araştıran birçok araştırma bulunsa da bu araştırmalar genellikle etik kodların etkinliğini, işletmede etik kodların olup olmadığı kıstasına dayandırmakta bu da birbiriyle çelişen sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle ilişkiyi daha iyi açıklayabilmek için etik kod ve programların etkinliği, etik programların takip edildiği algısı ile ölçülmektedir. Bu çalışmada, etik lider ile etik iklim ve etik lider ile etik dışı davranış arasındaki ilişkiye, etik programların takip edildiği algısının etkisi ampirik olarak incelenmektedir. Etik kod ve programlara sahip 20 firmadan 450 işgörene uygulanan anket sonuçları SPSS ve AMOS programları yardımıyla değerlendirilmiştir. Etik programın takip edildiği algısının hem etik liderin etkisini artırarak, etik liderlik ile etik olmayan davranış arasındaki ilişkiye hem de etik liderin etik iklim üzerindeki etkisini azaltarak etik liderlik ile etik iklim arasındaki ilişkiye ılımlaştırıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, işletmelerin uyguladığı etik programların etkinliği ile örgütün etik yapısı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları ve çalışmanın kısıtları detaylı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Etik kod etik program etik programın takip edildiği algısı etik liderlik etik iklim etik dışı davranış