Makale

Kısa Vadeli Yabancı Sermaye Akımlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Analizi

Özet

Bu çalışmanın amacı küreselleşme ile birlikte artan yabancı sermaye hareketlerinin ülkeler için ekonomik
büyüme üzerinde bir katkı sağlayıp sağlamadığının analiz edilmesidir. Bu amaç ile literatürde BRICS ülkeleri
olarak bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ekonomileri ile Türkiye ekonomisinin
1994-2017 yılları arasındaki sabit sermaye yatırımları, işgücüne katılım oranı, doğrudan yabancı yatırımlar,
net dış ticaret gelirleri ve kısa vadeli yabancı borç verileri kullanılarak ekonomik büyüme üzerinde bu
değişkenlerin etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre analizi gerçekleştirilen altı
ülke içerisinde kısa dönemde sadece Rusya, Türkiye ve Çin ekonomileri için kısa vadeli yabancı kaynaklara
ait katsayı değerleri pozitif olarak tahmin edilmiştir. Fakat bu ülkelerden Rusya ve Türkiye ekonomileri için
analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bulunurken Çin ekonomisi için elde edilen sonuçlar istatistiksel
olarak anlamlı tahmin edilememiştir. Uzun dönemde ise Rusya, Hindistan ve Brezilya için kısa vadeli
yabancı kaynaklara ait katsayı değerleri pozitif olmasına karşın elde edilen sonuçlardan sadece Brezilya
ekonomisi için yapılan analizin istatistiksel olarak anlamlı tahmin edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

İktisadi büyüme Yabancı sermaye Kısa vadeli yabancı sermaye hareketleri Türkiye ekonomisi BRICS ülkeleri ARDL yöntemi