Makale

Okul Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Mesleki Etik İhtiyaçların Belirlenmesi

Özet

Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının mesleki etik bilgi ve becerilere bakış açılarının,
ihtiyaçlarının, meslekte karşılaşılan etik problemlere ve çözüm yollarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.
Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni ile oluşturulmuştur. Araştırmada yarı
yapılandırılmış açık uçlu mülakat formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden
kategorisel analiz kullanılmıştır. Farklı eğitim kurumlarında çalışan 40 okul psikolojik danışmanıyla
mülâkat yapılmıştır. Sonuçlar psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkili işleyişi açısından okul psikolojik
danışmanlarının etik bilgi ve becerilerinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim yöneticilerinin
okul pdr hizmetleri etik ilkelerinin uygulanabilmesinde pdr uzmanına yardımcı olması, okul pdr uzmanının
etik hizmet vermede alanında yetkin olması gerektiği tespit edilmiş olup en sık yaşanan etik problemin
gizlilik diğer bir deyişle danışanın mahremiyetini sağlama konusunda ve farklı kültürlere yönelik koşulsuz
kabul gösterilmesinde yaşandığı anlaşılmıştır. Uyulması gereken başlıca etik ilkenin gizliliği sağlama olması
gerektiği ortaya çıkmıştır. Etik problemlerle başetmede meslektaş yardımı aranmaktadır. Sonuçlara göre
okul pdr hizmetilerinde uyulması gereken etik ilkelerin güncel ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, ayrıca okul
pdr uzmanları ile eğitim yöneticilerinin psikolojik danışma hizmetlerinin etik ilkeleri ve problemlerle
başetme hakkında eğitim almaları gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Okul psikolojik danışmanı Rehberlik ve psikolojik danışma Etik Etik problem Meslek etiği