Makale

Duygusal Emeğin İşle Bütünleşme Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Hizmet Sektöründe Özel İşletme Çalışanları

Özet

Duygusal emek, çalışanın iş yerinde göstermiş olduğu işle ilgili duygusal çabalarını temsil etmektedir. Çalışanın işini yaparken gösterdiği iş etiğine uygun duygusal çabaları, duygusal emek olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada, hizmet sektöründe özel işletme çalışanlarının sergilediği duygusal emeğin, işle bütünleşme üzerindeki anlamlı etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla internet üzerinden uygulanan anket formu ile Ankara İli’nde hizmet sektöründe özel işletme çalışanı 153 kişiden sağlıklı veri toplanmıştır. Araştırma, korelasyon türü ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı nicel bir araştırmadır. Araştırma bulguları; doğal duyguların azim ve adamayı, derinlemesine rol yapmanın benimsemeyi, yüzeysel rol yapmanın ise azimi yordayan anlamlı değişkenler olduklarını göstermiştir. Ayrıca gelirin azim, adama ve benimsemeyi, cinsiyetin ise azim ve adamayı yordayan anlamlı sosyo-demografik değişkenler oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Duygusal emek duygusal çabalar iş etiği gerçek duygular işle bütünleşme