Sosyal Pazarlama ve Ahlaki Boyutları

Yazar/lar: İbrahim Ayvaz, Ömer TORLAK

DOI: 10.12711/tjbe.2016.9.0009

Yıl: 2016 Cilt: 9 Sayı: 2

Öz

Sosyal pazarlama uygulamaları tüm dünyada sosyal sorunları olumlu yönde etkileyebilmek için sıklıkla kullanılan bir yöntem hâline gelmiştir. Türkiye’de de sağlık ve eğitim gibi konularda sosyal sorunların çözümünde sosyal pazarlama yöntemleri kullanılarak sürdürülen kampanyalar bulunmaktadır. Geniş toplulukları ilgilendirmesi, oldukça hassas ve kritik sorunlara yönelmesinden dolayı sosyal pazarlama uygulamaları ile bu uygulamalar dâhilinde kullanılan yöntemler farklı açılardan ele alınmış; etkililiği, faydası ve denetimi gibi hususlarda eleştirilmiştir. Sosyal pazarlamanın ahlaki boyutu da son yıllarda sıklıkla tartışılan bir konudur. Bu araştırmanın amacı başta ahlaki boyutu olmak üzere sosyal pazarlama uygulamalarının farklı boyutlarına yönelik tutumların değerlendirilmesidir. Bununla birlikte bu tutumların belirli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Araştırmamızın bulgularına göre, katılımcılar sosyal pazarlamayı toplum için faydalı bulmakta fakat oluşabilecek ahlaki sorunlar için endişe duymaktadırlar. Bu yüzden sosyal pazarlamanın devlet tarafından daha sıkı bir şekilde denetlenmesini istemektedirler. Aynı zamanda sosyal pazarlamayı ahlaki açıdan sorunlu bulan katılımcıların onun etkililiğine yönelik tutumlarının daha olumsuz olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal pazarlama, Sosyal pazarlama ahlakı, Pazarlama ahlakı, Sosyal sorunlar, Ahlaki sorunlar

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)